Svenska Schäferhundklubben

SKK Nytt 2016-02-24

 

 SKK-125-logo-puff

  

SVENSKA KENNELKLUBBENS POLICY FÖR RELATIONEN MÄNNISKA-HUND

 

  • ·         Svenska Kennelklubben har ett ansvar för att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess hantering, fostran och utbildning.
  • ·         Policyn anger riktlinjerna för hur vår verksamhet med hund ska föregå och vilket förhållningssätt vi ska ha till våra hundar. Alla våra medlemmar omfattas av policyn och ska känna till och leva efter den.
  • ·         Andan inom vår organisation ska präglas av respekt och ansvar för hunden.

 

SKK anser att hundar och andra djur ska behandlas och vårdas väl i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta gäller under hundens hela liv.

 

Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och ägare. Vid all hantering av hundar ska hänsyn tas till att hundar har andra behov, tolkar situationer på ett annorlunda sätt och har andra förutsättningar att hantera uppkomna situationer än vi människor.

För SKK är det självklart att all hundträning och verksamhet med hundar ska utgå från positiva metoder. Våld mot hunden är förbjudet. Det är därmed inte tillåtet att använda redskap eller metoder som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag.

 

HANTERING/ UPPFOSTRAN/GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP

Goda vanor och god socialisering grundläggs redan från valpåldern. Relationen mellan hund och hundägare ska baseras på vänlighet och trygghet, men också på möjligheten för ägaren att kunna bestämma när så krävs.

Hundägare har ett ansvar för att hunden är väl anpassad till vårt samhälle. Den ska kunna vistas bland människor och andra hundar och i olika miljöer utan att ställa till förtret eller själv må dåligt. Om hunden uppvisar för omgivningen direkt hotande/farliga beteenden, är det hundägarens ansvar att se till att dessa omedelbart bryts. Den åtgärd som fordras måste anpassas efter situationen och individen.

Det är av största vikt att den presumtiva hundägaren väljer en hund av lämplig ras, så att ägaren har tillräcklig kunskap och intresse/engagemang för att svara mot hundens behov och kan låta den utvecklas inom det användningsområde som den avlats för.

 DRESSYR/ RIKTAD TRÄNING

Till skillnad från allmän vardagsfostran innebär dressyr att hunden utbildas för att fungera i ett definierat sammanhang eller för en speciell uppgift. Dressyren/träningen ska alltid genomföras med god planering och på ett ansvarfullt sätt och baseras på kunskap och positiva metoder.

Den ska anpassas till hundens individuella förutsättningar och får inte forceras så att den går ut över hundens välbefinnande. I detta sammanhang är det viktigt att betona att de krav som ställs på hunden i de olika formerna av verksamhet, miljö osv, aldrig får överskrida den  enskilda hundens förmåga.

Våra medlemmar får aldrig åsidosätta omsorg om hunden och dess välbefinnande, oavsett vilken verksamhet som bedrivs.

 ETIK

 Som medlem ska ditt agerande ge en positiv bild av hundhållning, tränings- och inlärningssituationen och därigenom av kennelklubbsorganisationen. Det bidrar till att hunden uppfattas som en tillgång och ett positivt inslag i samhället.

 

OBS!!!

>HD/ED-index för schäfer felaktigt ute på SKK:s avelsdata!

Index för HD och ED hos schäfer planeras införas från årsskiftet 2015/16. Dessvärre fick jag idag information om att en av de testkörningar vi gjort för rasen gått ut i SKK Avelsdata. Mycket olyckligt. Jag ber om ursäkt för det inträffade och beklagar de diskussioner det kan ha skapat bland uppfödare och ägare.  Indexvärdena ska nu vara bortplockade från Avelsdata.

Men, index kommer alltså att införas (mer avsiktligt) från den 1 januari enligt plan.

I raser som har hälsoprogram för HD på nivå 3 (krav på fria höfter för avel) innebär införandet av HD-index en förändring i hälsoprogrammet för HD. Detta eftersom hundar graderade med HD grad C som (på grund av goda HD-resultat hos släktingar) får ett index bättre än genomsnittet i rasen bör kunna användas i avel.

De nya registreringsreglerna i raser med hälsoprogram på nivå 3 för vilka index införs innebär att hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället ska vara större än 100.

Hundar med HD grad D eller E inte får användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder hund med höftledsstatus D eller E av dessa raser avelsspärras avkomman. Spärren kan inte hävas.

Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Se nuvarande registreringsregler avseende HD för rottweiler och berner sennenhund.

Utöver det formella hälsoprogrammet har rasklubben förstås möjlighet att utforma kompletterande rekommendationer i RAS.

Syftet med införande av index för HD är en effektivare avelsvärdering för dessa egenskaper, vilket möjliggör ett snabbare avelsframsteg än vad som är möjligt idag.

Information om HD- och ED-index finns på skk.se
http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/  samt i boken Hundavel i teori och praktik, sid 118-127. Vi kommer även att återkomma med mer information under hösten.

Beklagar återigen det inträffade!

Med vänlig hälsning.

Sofia Malm
Genetiskt sakkunnig
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga

CUA utbildning

 

Kurs för blivande

Utställningsadministratörer (CUA)

28-29 November 2015

Scandic Upplands Väsby

 

Fr.o.m. 2010.01.01 skall alla ras-, special- och länsklubbar ha en utbildad ansvarig utställningsarrangör för att få arrangera en officiell utställning.

 Stockholms Kennelklubb arrangerar en kurs på ovanstående datum i Stockholm.

 

Kurstid:       Lördag 09.00 – 17.30

                       Söndag 08.00 – 16.00

 Kostnad:      1500 kronor.                    

 Max antal deltagare begränsas till 20 personer.

 

Vid färre än 5 deltagare ställs utbildningen in.

I kostnaden ingår utbildning enligt SKKs utbildningsprogram, SKKs pärm för administratörer, luncher samt för- och eftermiddagskaffe båda dagarna.

 

Förkunskaps krav:

Utbildad ringsekreterare samt erfarenhet av hundutställningsarrangemang (funktionär) eller motsvarande kunskaper (ska godkännas i förväg).

Deltagarna står själva för eventuella hotell, resekostnader och middagar.

Anmälan görs senast den 2015-10-31 genom att inbetala 1500: - på

PG 66 96 22-3 STOKK märkt ”CUA. utb”.

Skicka samtidigt ett mail till  peter@fugelstad.se  med uppgifter om

Namn, adress, klubb och kort referat om erfarenheter inom hundutställning. 

Anmälan är bindande, men kan överföras till annan person inom samma klubb efter kontakt med Peter Fugelstad. 

Stockholms Kennelklubb

 

                   

Hej

 

Svenska brukshundklubben planerar en vidareutbildning/brush up för certifierade utställningsarrangörer/CUA den 17 januari 2015 i Södertälje. Kostnaden är 500:-/per person inkl. förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt material. (Resor och boende ingår ej.)

 

Utbildare är Yvonne Brink och Bo Wiberg som har gått denna brush-up tidigare. Nu står våra CUO:r på tur att få vidareutbilda sig.

 

För mer information och anmälan klicka på följande länk: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2015/01/brush-up-for-utstallningsarrangorer-cua/

 

Sista dag för anmälan 2014-12-15

 

Tack på förhand!

 

 

Vänliga hälsningar Therese Palm Handläggare

Utskottet Avel & Hälsa Svenska Brukshundklubben Växel 08-505 875 00 Postadress Box 4, 123 21 FARSTA Besöksadress Fryksdalsbacken 20 therese.palm@brukshundklubben.se

www.brukshundklubben.se