Svenska Schäferhundklubben

Ordförandes rader 2019-03-03

Ledare 2019-02-03

 DSC_1247

 

 

När jag vid vårt årsmöte avgår som ordförande för Svenska Schäferhundklubben kan jag konstatera att den tyska schäferhunden och Svenska Schäferhundklubben tagit en stor del av mitt liv sedan början av 70-talet. Om och vad jag bidragit med får andra bedöma, men oavsett det tar jag mig friheten att kort analysera verksamheten och presentera min syn på klubbens framtid.

Att rasen är delad kan väl ingen idag förneka, men trots detta är det rasen tyska schäferhund vi all gemensamt arbetar för. Vår ras är så användbar på så många områden att den borde passa de flesta hundentusiaster. I en snabbt föränderlig värld behöver vi omgående genomföra ett analysarbete för att förtydliga klubbens vision och inriktning. Vi måste förtydliga vad vi vill och hur vi ska komma till målet och vara medvetna om att samhället ständigt förändras bl.a. genom den sedan lång tid pågående urbaniseringen och att vi bl.a. konkurrerar med ett stort antal andra raser, dataspel och iPhones. Jag är övertygad om att vi måste bredda vår verksamhet om vi inte vill bli en ras i marginalen med allt färre medlemmar.

Arbetsgruppens, ” Arbetsformer CS-Sd-Sk ”, intentioner måste fullföljas och då speciellt med tanke på ordning och reda, styrning, förenkling, distriktens storlek och verksamhet. Dessutom föreslås att CS tillsätter en utredning av stadgar och organisation och då kommer jag per automatik in på Svenska Brukshundklubben. Vår formella makt inom SBK´s organisation är alldeles för liten.

Vårt förhållande till Svenska Brukshundklubben har sedan lång tid tillbaka diskuterats bl.a. beroende på att medlemsantalet i Svenska Schäferhundklubben helt klart påverkas mycket negativt av tvångsanslutningen till SBK, både beroende av medlemsavgifter och av ”ideologiska skäl”. SBK tenderar dessutom att alltmer fungera som ett filter mellan oss och SKK, vilket skapar motsättningar och frustrationer. Det är sedan länge väl känt att hierarkiska styrmodeller med organisatoriska överbyggnader skapar långa beslutsvägar och är hinder i en snabbt föränderlig värld där delaktighet, effektivitet och ansvarstagande är andra mycket negativa effekter. Genom åren har SBK varit en utmärkt samarbetspartner och betytt mycket för vår ras, men sedan klubben alltmer tappat fokus på brukshundsraserna och blivit en klubb för alla raser har de ekonomiska intressena satts i fokus på bekostnad av bl.a. vår ras. Av ovanstående skäl och till glädje för den tyska schäferhundens status och Svenska Schäferhundklubbens utveckling är min uppfattning och slutsats är att vi bör arbeta för att lämna SBK och få en direktanslutning till SKK.

För att vi inte skall bli introverta i en krympande organisation måste vi välkomna alla som vill vara med i vår verksamhet och ta väl hand om dem oavsett om det sker lokalt, regionalt eller centralt. Alla som deltar i våra verksamheter skall vara medlemmar i Svenska Schäferhundklubben och här har vi alla ett ansvar, men speciellt ligger detta ansvar på våra ordförande och kassörer i distrikt och lokala schäferhundklubbar.

Många av våra verksamheter inom utställning och bruks visar på mycket positiv utveckling både lokalt och nationellt, samtidigt som vi representerar och hävdar oss väl internationellt. I vår klubb finns så mycket kompetens, engagemang och vilja till förändring att vi kan se positivt på framtiden. Vi skall ta tillvara på och sprida allt det positiva, vilket kan ske såväl i smått som stort och jag är övertygad om att våra årliga schäferläger kommer att bli en motor för detta.

Information och kommunikation blir allt viktigare för alla verksamheter och därför är jag mycket glad och stolt över att avgående styrelse skapat möjligheter till utveckling och förändring av såväl tidning som hemsida genom beslut som berör alla, men speciellt PR/Info, webmaster och redaktionskommittén. Jag vet att allt förändringsarbete väcker känslor och kritik, såväl negativ som positiv, men inom just dessa områden finns bara en väg och det är framåt.

Med ovanstående rader tackar jag för mig och önskar klubbens samtliga styrelser och kommittéer - Lycka till - med utvecklingen av den tyska schäferhunden och den Svenska Schäferhundklubben.

 

Leif Einarsson Ordförande

 

Ordförande har ordet

DSC_1247 Vår ordförande Leif Einarsson skriver en ledare i varje nummer av Schäfertidningen. Vi publicerar ledaren även här

Ledare Schäfertidning 6/2018

Ledare 6/2018

Verksamhetsåret 2018 är näst intill slut och många av klubbens verksamheter går nu in i lite vinterdvala. Samtliga tävlingar är avslutslutade och nu börjar arbetet för att nå alla uppställda mål och löften för det nya året 2019.

Den så viktiga organisationskonferensen genomfördes traditionsenligt under oktober månad och de för mig viktigaste frågorna under helgen var för mig tre. Den första rör arbetsformerna mellan centralstyrelse, distrikt och lokalklubbar och den andra rör distriktens engagemang och förutsättningar att delta på konferensen. Dessa två frågor hänger samman då de enligt centralstyrelsen kommer skapa förutsättningar för tydligare styrning och bättre ekonomiska förutsättningar för distrikten. Just då du fått denna tidning i din hand har remissvaren från distrikten avseende ”Arbetsformerna” lämnats in och vid centralstyrelsens januarimöte kommer beslut tas om vilka förslag som kommer att föreslås för årsmötet i mars. Den tredje frågan rör i första hand också ekonomin och jag anser att klubbens begränsade ekonomiska förutsättningar ställer krav på prioriteringar, varför centralstyrelsen med utgångspunkt från detta och diskussionerna vid organisationskonferensen har beslutat att Svensk Schäfertidning fr.o.m. 2019 kommer att förändras. Förändringen innebär att två nummer av tidningen kommer att distribueras som papperstidning och övriga nummer kommer att presenteras och distribueras i nytt format som webbtidning. All information och hur vi uppfattas, av inte minst omvärlden, är synnerligen viktigt och vår nuvarande hemsida är inte anpassad efter våra behov idag eller i framtiden, varför vi har sagt upp vårt nuvarande leverantörsavtal fr.o.m. 2020. Centralstyrelsen kommer att i nästa års verksamhetsplan föreslås få uppdrag att förtydliga klubbens vision, strategier och långsiktiga mål samt att i samarbete med kommittén för PR/Info utveckla och skapa ny hemsida.

Under februari och mars genomförs årsmöten lokalt, regional och centralt och i våra verksamhetsberättelser summerar vi året som gått och med utgångspunkt från dem och tidigare erfarenheter skall vi forma klubbens framtid. För att verksamheter ska utvecklas och överleva krävs ständig förändring efter omvärldens krav och detta gäller inte minst vår egen klubb. Skall vi lyckas i vårt arbete med att utveckla klubben krävs samarbete och att vi låter alla som vill vara med i vår verksamhet får vara med och alla som vill arbeta och bidra med sin kompetens också får göra det. Slutligen det viktigaste av allt, se till att ta tillvara på ungdomarna!!!

Slutligen vill jag bara tacka för i år och önska dig och din bästa vän en God Jul och Gott Nytt År.

Leif

Ledare Schäfertidningen 2018-3

Ledare 3/2018

Sommaren är här och efter att ha upplevt den varmaste och torraste maj månad på årtionden hoppas jag det nu hunnit komma lite regn så att allt inte kommer under vår regnperiod, juli månad.

Vi är nu inne den mest aktiva delen av schäferåret med mycket träning och många tävlingar. Till min stora glädje har klubben under maj månad genomfört en mycket uppskattad utbildningshelg för skyddshundsfiguranter och skyddshundsförare på lokala schäferhundklubben i Björnåsen. Fler utbildningar planeras och med tanke på utbildningskommitténs nyligen genomförda planeringsdag tillsammans med övriga kommittéer i klubben förväntar jag mig ytterligare satsningar.

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har nu trätt i kraft och omfattar bl.a. alla ideella organisationer. Det innebär i korthet att endast uppgifter som är relevanta för ändamålet får samlas in.  För att publicera medlemsregister på nätet krävs samtycket från medlemmarna, uppgifter får inte sparas längre än nödvändigt och uppgifterna måste vara korrekta.  Lämnar vi över uppgifter till någon annan organisation måste vi informera berörd om detta. Relevant   information som berör klubben finns att läsa på vår egen, SBK´s och SKK´s hemsida. 

Centralstyrelsen har nyligen tillsatt en arbetsgrupp med mål att utifrån Svenska Schäferhundklubbens stadgar pröva och lämna förslag till nya arbetsformer och/eller revidera arbetsformerna för samarbetet mellan klubbens centrala, regionala och lokala organ. Syftet är att stärka klubbens interna styrning, kvalitetssäkra och förtydliga samarbetet inom klubben, stärka distrikten och distriktens samordningsansvar samt förenkla de lokala schäferhundklubbarnas arbete och administration till förmån för aktiviteter med schäferhunden.  Vi räknar med att ett förslag skall kunna presenteras på vår organisationskonferens för vidare diskussion samt beslut.

Den svenska sommaren är här och nu gäller det att vi tar tillvara på den.

Njut av sommaren, njut av Sverige - kanske det land i världen där vi har det allra bäst.

 

Leif

Ledare 2018-2

Årets samtliga årsmöten är på alla nivåer nu genomförda i klubben och jag vill tacka alla styrelsemedlemmar för ert engagemang och vilja att arbeta för svenska schäferhundklubbens framtid. Klubbens framtid är inte självklar utan den kommer ständigt att bestå av utmaningar i stort som smått, men totalt uppfattar jag vår verksamhet som mycket positiv med många utvecklingsmöjligheter och just nu står vi, precis som hela naturen, inför den mest intensiva perioden av året.

Har tidigare talat om vikten av att initiera utbildningar på alla nivåer inom föreningen och till min glädje kan vi nu erbjuda en figurantutbildning av mycket hög kvalitet, se separat annons i denna tidning. För att komma vidare och erbjuda de utbildningar du önskar pågår just nu en behovsinventering där vi tillfrågar distriktens ordförande vilka utbildningar medlemmar i distrikt och lokaklubbar önskar. Jag vill här uppmana er att kontakta ert distrikt, alternativt lokalklubb, för att framföra önskemål om de utbildningar just du efterfrågar.

Svenska Schäferhundklubben vill vara en förening för samtliga ägare av den tyska schäferhunden och för att uppnå denna målsättning är det hög tid att vi flyttar fram klubbens positioner inom hela hundvärlden och därför är det nu viktigt att vi snarast utvecklar arbetet med att stärka vårt varumärke. Styrelsen önskar nu komma i kontakt med personer som är intresserade av att arbeta med dessa frågor och därför uppmanar jag dig att ta direktkontakt med någon i styrelsen och erbjuda dina synpunkter, kompetens och tjänster.

Efter en kall vinter med så mycket snö välkomnar jag er alla ut ur era iden och att ni hälsar våren välkommen oavsett var ni bor och oavsett var när den kommer. Jag vill dessutom passa på att tacka för förtroende som ordförande i Svenska Schäferhundklubben och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med hela schäfersverige.

Avslutningsvis vill jag å hela schäfersveriges vägnar välkomna allas vår Urban Pettersson, Urma, som  hedersmedlem i vår förening. Efter att ha tjänstgjort som redaktör för vår Schäfertidning sedan 1986 och varit medlem hos oss sedan 1960 beslutade vid årets årsmöte att Urban Pettersson mycket välförtjänt tilldelades ett hedersmedlemsskap efter sitt aktiva och långvariga arbete i föreningens tjänst.  

Leif                                                                                                                                                            

Ledare Schäfertidningen 1/2018

God fortsättning på det nya året och jag vill börja året där jag slutade i min sista ledare för 2017, nämligen med att konstatera att medlemstalet fortsätter att peka neråt, trots att Sd Närke, Sd Skaraborg och Sd Östergötland till vår stora glädje ökat sina medlemstal under året, GRATTIS. Från år 2007 och fram till årsskiftet 2017/18 har klubben i princip halverats till lite drygt 2000 medlemmar, vilket naturligtvis påverkar vår verksamhet negativt. Detta påverkar dels vår ställning i allmänhet, men i synnerhet påverkar det vår förmåga att få SKK och SBK att lyssna på oss, och dels påverkar det vår ekonomi negativt och därmed våra möjligheter att utbilda våra medlemmar och driva olika former av verksamheter och projekt.

Styrelsen är nu beredd att, tillsammans med medlemmarna, satsa på att helt enkelt bryta utvecklingen senast år 2020. Vår strategi ska genomföras genom att Svenska Schäferhundklubben, i enlighet med vår organisationskonferens, satsar på utbildning för våra medlemmar och stärker distrikten. För att vår utmaning ska lyckas krävs emellertid den största insatsen av våra uppfödare, vilka genom att motivera och t.o.m. sponsra valpköpare att bli medlemmar i vår förening kan påverka allra mest. Utan valpköpare inga uppfödare och utan dessa är sambandet och slutsatsen enkelt - ingen schäferhundklubb.

Styrelsen är idag mycket stolta och glada över att, efter åtskilliga år av icke fungerande utbildningsverksamhet, ha beslutat att Fredrik Steen blir sammankallande för utbildningskommittén och att vi vid vårt februarimöte kommer att komplettera den med ytterligare medlemmar. Strategin är klar och kommer att aktiveras direkt efter årsmötet. Detta innebär bl.a. att en behovsinventering ska ske i samverkan med schäferdistrikten som i sin tur gör en behovsinventering bland de lokala schäferklubbarna. Inventeringen kommer att följas av en Workshop tillsammans med kommittésammankallande i CS och utbildningsansvariga i distrikten.

I skrivande stund har årets första arrangemang genomförts och jag tänker då på valp- och specialutställningen i Varberg i slutet av januari. Till min stora glädje har året börjat i en mycket positiv anda och första hand vill jag tacka Sk Varberg för en synnerligen välarrangerad utställning med lite drygt 100 anmälda hundar. Hade själv tyvärr inte möjlighet delta men har bara nåtts av uppskattande kommentarer avseende arrangör, utställare, publik och domare. Lägg därtill att det presenterades ett stort antal hundar av mycket hög kvalitet och speciellt då i flera av valpklasserna, vilket naturligtvis kommer att innebära mycket positivt för alla schäferintresserade under inte minst detta året.

Jag vill tacka alla medlemmar, på alla nivåer, för de insatser ni bidragit med under året. Framtiden kommer för oss alla att ställa krav på sammanhållning och hårt arbete för att vi ska lyckas vända medlemsutvecklingen och föra verksamheten framåt.

Avslutningsvis vill jag på hela centralstyrelsens vägnar tacka för det gångna verksamhetsåret och det stöd vi känt och fått i vårt arbete från klubbens medlemmar. Några av oss stannar kvar medan några av oss lämnar och vi önskar den nya styrelsen ett stort lycka till.

Leif

 

 

 

Ledare Schäfertidningen nr 6 2017

Årets verksamhet går mot sitt slut, men det innebär inte att lugnet lägrar sig vare sig hos oss eller i samhället i övrigt. Inom den internationella schäfervärlden har FCI, den internationella kennelorganisation, fattat beslut om att säga upp gällande avtal med WUSV, Världsunionen för Tysk Schäferhund. Vad detta innebär kan vi bara spekulera, men det vi faktiskt vet är att det upphör att gälla den 10 maj 2018 och antingen blir det ett nytt avtal eller så upphöra samarbetet via avtal. Det bör dock påtalas att samarbetet mellan FCI/VDH och SV, Tysk Schäferhundklubb, inte påverkas enligt Presidenten för SV/WUSV.

Nationellt har schäfern under senare tid uppmärksammats mycket i press och framförallt i Sveriges Radio P1:s granskande program Kaliber. Försvarsmaktens avelsverksamhet har här varit under lupp och skapat rubriker och tyvärr kan jag konstatera att programmet skapat ”badwill” för vår ras, vilket bl.a. visade sig i en ledare i Sydsvenskan där man föreslog att polisen helt skulle övergå till att använda Malinois.

Positivare har det varit att delta i klubbens viktiga organisationskonferens, vilken kan och ska staka ut vår verksamhet i framtiden. Utförligt referat kan ni läsa på särskild plats i tidningen, men mina tre viktigaste slutsatser från dagarna är att vi ska stärka distrikten, utbilda nya och gamla medlemmar samt skapa förutsättningar för att de svenska bruksgrenarna tar mer plats i vår verksamhet.    

Planeringen inför 2018 är i full gång och vid styrelsens nästa möte i januari kommer vi att i huvudsak ägna oss åt att planera verksamheten under 2018. Glädjande för oss är därför att vi redan nu har våra tre största arrangemang beslutade och väldigt långt komna i planeringen, nämligen SSM IPO, FH, Svenskbruks och Utställning. I anslutning till det vill jag uppmärksamma på Svenska Schäferhundklubbens nyligen beslutade policydokument gällande funktionärer, förtroendevalda och droger. Dokumentet presenteras i sin helhet under Nyheter på hemsidan och innebär i korthet att grunden ligger i SKK´s policydokument inom området och att vi därutöver ställer stora krav på integritet hos förtroendevalda och funktionärer, vilka inte ska agera utifrån privata intressen och synpunkte, ”videobedömningar” bör undvikas på sociala medier. På våra prov och tävlingar ska vi i första hand använda medlemmar i Svenska Schäferhundklubben och detta gäller i synnerhet vid våra mer ärofyllda mästerskapsarrangemang.

Arbetet med att uppdatera RAS, rasspecifik avelsstrategi för schäfer, har utan resultat pågått länge i vår förening. Ett omfattande och ambitiöst arbete i avelskommittén under året närmar sig sitt slut och inom kort kommer ett förslag att skickas ut till schäferdistrikten på remiss. Därefter återstår slutligen kommunicering med och godkännande av SBK och SKK.                                                                            Kommitténs huvudsakliga arbete har annars främst bestått av en mycket komplicerad handläggning av indexfrågan som nu kommit till en temporär lösning. Jag vill passa på att understryka situationens allvar och vädjar och kräver att samtliga uppfödare arbetar efter strategin. I annat fall väntar krav bakom hörnet.

Vikande medlemstal är tyvärr ett problem i många ideella föreningar och som alla väl känner till utgör vår förening inte något undantag. Min bestämda uppfattning avseende medlemsutvecklingen hos oss är att det finns en klar koppling mellan antalet födda valpar och antalet medlemmar i föreningen. I dagsläget registreras ca. 2000 valpar per år och motsvaras av ungefär lika många medlemmar och när 3000 valpar registrerades var vi lika mång medlemmar osv.  Självfallet skall vi alltid försöka maximera antalet medlemmar, men vill vi bli en större förening är min enkla slutsats att våra uppfödare måste sälja fler valpar och detta kan bara ske genom ökad efterfrågan och då måste vi alla gå vidare med denna frågeställning.  Reellt är det också så att många avstår från medlemskap hos oss av principiella eller ekonomiska skäl, p.g.a. av vår koppling till SBK.

Jag vill tacka alla i föreningen som under året bidragit till att driva och föra verksamheten framåt och   framförallt vill jag gratulera till alla toppresultat på tävlingsbanor och i utställningsringar. Till min stora glädje har vi stor bredd i vår verksamhet när det gäller kön och minst lika många kvinnor som män ligger i topp på resultatlistorna. Men var är de kvinnliga domarna och kanske rentav någon kvinliga figurant?

Tack för i år och God Jul och Gott Nytt År

Leif               

                                                                                                                        

Ledare i Schäfertidningen nr 5/2017

Hösten är här och då är det kanske svårare att ta de där härligt långa promenaderna i skogen eller på fälten när mörkret lägger sig och höstrusket sätter in. Men inget ont som inte har något gott med sig, det kan ju rent av vara både skönt och nyttigt att låta lugnet lägga sig för en stund.

För övrigt pågår i skrivande stund många aktiviteter som på sikt kan och bör påverka vår verksamhet  i positiv riktning. Eftersom inga officiella protokoll presenterats kan jag i dagsläget inte närmare kommentera besluten, men SKK´s kennelfullmäktige har fattat beslut om en kvalitetssäkring av HD/AD röntgen efter en motion från SBK/SSRK                                                                                                             Det andra beslutet har SKK, CS fattat och rör då vår skrivelse mot krav och för rekommendation av HD-index. Till vår stora glädje har SKK lyssnat på våra argument för rekommendation, vilket innebär att krav inte införs 2018.01.01. Beslutet gäller i ett år och innebär i realiteten att schäferuppfödare  har ett år på sig att på allvar beakta HD-index och ta större ansvar för att främja ledstatusen.              Alltför många hundar drabbas av problem och vi har alla ett ansvar för att minimera dysplasin inom vår ras. Vi löser inte problem genom att sopa dem under mattan, varför det primära målet skall vara att rekommendationen för index prioriteras, att avkommor röntgas och att föräldradjur som bevisligen genererar dysplasi inte används i avel. Klarar vi inte själva att förbättra ledstatusen är jag övertygad om att krav är den enda och rätta lösningen.   

Internationellt, och då syftar jag i första hand på WUSV (Världsunionen för schäfer), pågår också ett aktivt arbete för att förbättra rasens hälsa, bruksegenskaper och exteriör. Hundar med icke rastypisk exteriör och mentalitet har bl.a. i England och USA publicerats som representanter för vår ras, vilket är djupt beklagligt för schäferns rykte och status. Jag tolkar att WUSV önskar och kräver att i större utsträckning kunna styra rasens utveckling i hela världen och inte bara hundar registrerade hos SV, (Verein für Schäferhunde). Ett exempel är det pågående arbetet med att harmonisera kraven för att kunna registrera valpar.

Webbtidingen har legat i träda under en längre tid och vi kommer nu att försöka väcka liv i den igen, men för det krävs resurser och då både i form av pengar och idealitet. Ni måste ha tålamod men på sikt hoppas och tror vi webbtidningen kan bli ett utmärkt komplement till tidningen.

Leif

Ledare i Schäfertidningen nr 4/2017

Sommaren 2017 går mot sitt slut och likaså den mest aktiva delen av tävlingsperioden. Våra tre största prestigeprojekt är avslutade och samtliga har genomförts mycket väl med många deltagande ekipage, sportsliga tävlande och nöjd och glad publik. Jag tänker naturligtvis på SSM bruks, utställning och IPO, som genomförts i nämnd ordning. Utan ambitiösa arrangörer och funktionärer skulle det vara omöjligt arrangera tävlingar och jag vill passa på att tacka Sd Västra, Sk Vårgårda och Sk Hok för de väl genomförda arrangemangen.

Schäferhundens hälsa har alltid diskuterats, vilket är bra och nödvändigt för att rasen skall kunna behålla sin position som en av de mest populära och ingen annan ras ha så många användningsområden. Man brukar ju säga att det kostar på att ligga på topp och så väljer jag att tolka alla de känslor som schäferhunden väcker. Avarter och ohälsor inom schäferaveln kommer Svenska Schäferhundklubben alltid att bekämpa, men jag är bekymrad över att så många osakliga och okunniga uttalanden cirkulerar i media. Som i alla sammanhang är det viktigt att vara källkritisk och var medveten om att alla inlägg inte är baserade på saklig och vetenskaplig grund utan att det ibland är andra drivkrafter som ligger bakom.  

Leif

Ledare Schäfertidningen nr 3/2017

Klubbens aktiviteter är nu i full gång och jag har så här långt hunnit besöka ett par av dem för att träffa folk och få möjlighet känna av stämningen i vår förening.

Först ut var Schäferslaget i Åstorp den 12-14 maj som samarrangerades av SK Åstorp och SK Warberg. Hela 67 hundar var anmälda, men tyvärr också ett 25-tal avhopp. Trots det mycket positiva tävlingar med bra väder, utmärkt arrangemang och många fina resultat.                         

Det andra jag besökte var Sd Skåne-Blekinges utställning, uthållighetsprov och avelskorning i Degerberga den 3-4 juni, ett tvådagarsarrangemang som samlade drygt 250 deltagare. Även detta mycket omtyckt och positivt där SD Skåne-Blekinge  försöker hitta nya former för genomförandet.

Min uppfattning är att vi, i så stor utsträckning som möjligt, måste synliggöra Svenska Schäferhundklubben som organsiation. Generellt tror jag schäferhunden  måste synas mycket mer i samhället och att vi alltid ska försöka få ut så mycket lokal PR som möjligt vid våra arrangemang. Syns vi inte  -  så finns vi inte.

En slutsats jag dragit beträffande utställningar, bl.a. efter att jag själv tillsammans med Åke Imland dömt en valp- och specialutställning i Habo med över 120 anmälda hundar, är att vi kanske måste se över delar av våra egna utställningar. Efter att nya klasser tillkommit under senare år är vi nu uppe i hela 24 klasser, vilket påverkar tidsschemat för utställningarna men också klubbarnas ekonomi då behovet av antalet priser har ökat. Utställningskommittén ordförande Peter Schorling har därför, att tillsammans med en mindre grupp, fått i uppdrag av styrelsen att lämna förslag på eventuella förenklingar och förändringar. Vi kommer naturligtvis att diskutera förslaget vid vår organisationskonferens i oktober och om det krävs regelförändringar så finns möjlighet att fatta beslut vid nästa årsmötet.

I slutet på maj genomförde Svenska Brukshundklubben sin kongress utan några större sensationer. Jag själv och Mikael Ström deltog under de två dagarna och vi bidrog med våra röster bl.a. till att klubbens tidigare orförande Anneli Hultman enhälligt invaldes i styrelsen, vilket borgar för att schäferrasen har ett öra i SBK under den närmaste framtiden. Däremot lyckades vi inte avvärja en höjningen av medlemsavgiften med 20 kr till 400 kr. Vi reserverade oss mot beslutet då vi tillsammans med många  delegater ansåg att besparingar vore ett bättre alternativ samt att höjningen påverka våra egna klubbars möjligheter att förstärka ekonomin.

I nuläget saknar vår förening tyvärr en samordnare, ordförande i bruksprovskommittén, men jag hoppas och tror att vi snart kan fatta beslut om ersättare till Thomas Fröding som på grund av personliga skäl tackat nej till fortsatt engagemang i kommittén.  Glädjande nog är kommittén intakt och  årets verksamhet pågår och fullföljs enligt plan.

Under senare tid har två av våra hederledamöter tyvärr lämnat oss, dels Bosse Norén som var klubbens ordförande under åren 1999-2003 och dels domaren och framförallt den sanne schäfervännen Leif "Ludde" Ohlsson. Minnesorden på annan plats i tidningen beskriver utmärkt de värdefulla insatser Ludde och Bosse gjort för Svenska Schäferhundklubben och jag vill bara på hela föreningens vägnar konstatera att saknaden efter er är mycket stor. Våra tankar går till nära och kära.

Tiden för träningar, tävlingar och åter träningar präglar många medlemmars fritid just nu, där de  slutliga målen kan vara SSM IPO, SSM Svenska bruksgrenar, SSM Utställning, Internationella tävlingar, MH, MT, Uhp,  avelskorningar m.m. men målet kan naturligtvis också vara att helt öka välbefinnandet hos sig själv och sin hund.                                                                                 Tänk också på hur viktigt det är att engagera sig i föreningsarbetet. Många distrikt och lokalklubbar behöver ditt engagemang och det bästa sättet att påverka vår förenings framtid sker, trots alla sociala medier, genom aktivt föreningsarbete.

 Jag önskar er alla en glad sommar och ett stort lycka till under tävlingssäsongen.

Leif Einarsson

Ledare Schäfertidningen 2/2017

Det är inte utan att jag känner stor stolthet när jag nu blivit vald som ny ordförande i den rasklubb som representerar världens bästa ras, den tyska schäfern. Jag känner naturligtvis mycket stor respekt och ansvar inför det uppdrag som jag nu åtagit mig. När jag själv blev medlem i vår förening var Einar Welou ordförande och vi blev bara fler och fler och led snarare av växtvärk än av de utmaningar vi står inför nu, nämligen färre och färre medlemmar.

Min målsättning är kanske naiv men jag vill att Svenska Schäferhundklubben skall vara ett attraktivt alternativ för samtliga schäferägare, men för att detta ska lyckas krävs att vi har en samsyn och att vi kan samverka och samarbeta.

Verksamheten i föreningen kommer inte ur styrelsens arbete utan den kommer från varje matte och husse i vårt avlånga land som dag ut och dag in umgås, tränar och tävlar med sin schäfer. Styrelsen skall arbeta för dig så att du får ut det mesta av föreningen och vi ska undvika att sätta käppar i hjulet. Jag är övertygad om att vi alla kommer att göra allt vi kan för att schäfern återfå den status och respekt som den så väl förtjänar.

Jag vill tacka den avgående styrelsen med Anneli i spetsen för allt arbete ni lagt ner för att få en positiv utveckling i föreningen och önskar er alla lycka till i framtiden, oavsett var i schäfersverige ni är aktiva.

Våren närmar sig, eller är redan här, och jag önskar dig den bästa tränings- och tävlingssäsongen som du någonsin upplevt. Så blir det naturligtvis inte för alla, framgång följs ibland av bakslag eller vice versa, men göm inte bort det viktigaste - njut av livet och ha roligt.

Just du har de bästa förutsättningarna, för du har en schäfer.

 

Leif

Beslut om hantering av anmälan till utställningar

Vid Cs möte i november 2017 beslutades att MGEvent skall användas vid klubbens  samtliga inofficiella utställningar, vilket innebär att alla anmälningar skall skickas till dem fr.o.m 1 jan 2018. 
MGEvent tar emot anmälningar och katalogför dem samt översänder katalogunderlag till arrangör som själva står för tryckningen. 
Sista anmälningsdag är alltid senast kl. 24.00 söndag  före utställningen./Cs

Nyheter från CS

Filarkiv

RAS 2017-2021.pdf
1 599,96 Kb

 

Lägret är tyvärr inställt!

Schäferlägret 19-21 Okt 2018