Svenska Schäferhundklubben

Bosse 1941-12-17 - 2017-05-17

 

I dag 2017-05-17 fick vi beskedet att vår

Hedersmedlem och Före detta ordförande

Bo Norén lämnat oss 2017-05-16

Bosse var vår ordförande under åren 1999 - 2003

 

Våra tankar går till Bosses fru Pamela

 

Vila i frid

 

 

 

Agria ny Schäferförsäkring

Agria lanserar ny försäkring för Schäfer

kika på filmen

https://vimeo.com/211314386/1cbe697bfa

 

SKK:s svar betr INDEX på Schäfer

 


Datum/Date 2017-02-21


Svenska Brukshundklubben Svenska Schäferhundklubben

 Härmed översändes protokollsutdrag ur vederbörligen justerat protokoll fört vid sammanträdemed SKKs avelskommitté den 28-29 januari 2017.


SKK/AK nr 1-2017

§ 7       Index för HD och ED
a)  Utvärdering av index för ledhälsa
Avelskommittén hade tagit del av den utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet som Sofia Malm
genomfört. Tillgång till skattade avelsvärden, index, har funnits för ett antal raser sedan 2012
och infördes som ett hjälpmedel för klubbar och uppfödare för att minska förekomsten av ledproblem inom dessa raser. Utvärderingen, som finns att läsa i sin helhet på skk.se, återger gången vid införande av index samt hur index har påverkat avelsurvalet i de sju raser som haft index sedan 2012 eller 2013.
Skattning av avelsvärden innebär att man inte bara nyttjar den information som finns om enskilda
hundars egen höft- och armbågsledsstatus vid val av avelsdjur, utan även väger in släktingars
status. På så sätt får man bättre kunskap om den tilltänkta avelshundens genetiska förutsättningar och sannolikheten för att den ska nedärva, eller inte nedärva, dysplasi.
Utvärderingen påvisade ett tydligt samband mellan kullens preliminära kullindex (föräldradjurens
genomsnittliga index vid parningstillfället) och risken att dessa individer drabbas av ledproblem
senare i livet. Man kunde bl a se att individer med HD- grad A generellt kommer ur kullar med ett
högre preliminärt kullindex än hundar med HD-grad B. Ett preliminärt kullindex som är bättre än
rasens genomsnitt, alltså över 100, medför större sannolikhet att hundarna vid senare röntgen
bedöms som fria från höftledsdysplasiDen omfattande utvärderingen visade även på att skillnaden i hur avelsdjur inom indexraserna väljs är liten om man jämför perioden före och efter det att index införts. Det går inte att påvisa att uppfödarna i någon stor utsträckning avlat med hänsyn till index. En relativt stor andel av kullar födda efter införande av index hade preliminära kullindex under 100. För en effekt av index på ledhälsan i de berörda raserna hade det varit önskvärt med en större hänsyn till verktyget i avelsurvalet. SKK har informerat om index och tillämpning av index som avelsverktyg både på SKKs webbplats och via fysiska utbildningar av uppfödare.
AK tackade Sofia Malm för presentationen och för det stora arbetet med utvärderingen.

Sida/Page 2/3
b)  Fler indexraser
AK har tidigare uttalat att man ser index som ett bra verktyg i avelsarbetet och önskar införa det
för fler raser där behov och möjlighet finns med avseende på förekomst av klinisk ledproblematik,
rasens numerär samt antal/andel röntgade hundar.
Verktyget är särskilt användbart för raser med hög HD-frekvens där index ger möjlighet till en
säkrare avelsvärdering och ett bättre utnyttjande av den befintliga populationen, samtidigt som
HD-problematiken kan minskas i högre takt än tidigare. Därför har AK  för avsikt att införa
HD-/ED-index i raser med hög HD-frekvens även om berörd ras- och/eller specialklubb inte uttryckt önskemål om detta.Mot bakgrund av utvärderingen av index i pilotraserna, och för att möjliggöra en mer intensiv selektion baserad på HD-index, beslutade AK att indexraser med hälsoprogram för HD på nivå 3 ska kunna välja att införa krav på att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället ska vara över 100. Beslutet innebär i praktiken att det för indexraser med hälsoprogram för HD på nivå 3 finns två alternativa hälsoprogram; preliminärt kullindex över 100 som rekommendation eller som krav för registrering. Vilken nivå som är lämplig fastställs i dialog med respektive klubb.AK diskuterade även eventuell förändring i hälsoprogram för ED på nivå 3 i samband med införande avindex i fler raser. AK uttalade att sambandet mellan ED grad 1 och kliniska problem inte är tillräckligt utrett för att man ska kunna jämföra ED grad 1 med HD grad C. ED grad 1 innebär per definition sekundära förändringar i leden, vilket inte behöver vara fallet för hundar med HD grad C. AK ansåg mot bakgrund av detta att hälsoprogram för ED på nivå 3, även efter införande av ED-index, bör ligga kvar.

Tidigast från 2018 kan ytterligare raser få index. AK gick igenom förutsättningarna för de raser
som är aktuella att få index för HD och/eller ED.AK beslutade att införa HD-index för de fem högst prioriterade raserna (briard, chow chow, dogue de bordeaux, newfoundlandshund och tysk schäferhund) samt ED-index för de fyra högst prioriterade raserna (chow chow, dogue de bordeaux, newfoundlandshund och tysk schäferhund).AK beslutade vidare att införa index för finsk stövare, som till AK 5-2016 § 129 a, hade inkommit med förfrågan om införande av HD-index för rasen. Ytterligare raser kommer att erbjudas HD- och/eller ED-index tidigast från och med 2018. Dialog i frågan  kommer hållas med berörda special- och rasklubbar.
c)   Skrivelse gällande index från Svenska Schäferhundklubben
Det förelåg en skrivelse från Svenska Schäferhundklubben avseende införande av index. Klubben
uttrycker att man inte är positiv till att införa index för schäferhund.

Sida/Page
3/3

 AK konstaterade att det vore olyckligt för utvecklingen inom tysk schäferhund att, trots tillgången
till ett bättre avelsverktyg avseende ledhälsa, fortsätta basera urvalet för HD och ED enbart på
individernas fenotyp.AK uttalade att man avser att införa HD-/ED-index för rasen från januari 2018, och att i dialog med klubben fastställa huruvida hälsoprogrammet för HD bör innebära krav på eller rekommendation om preliminärt kullindex för HD över 100.


AK beslutade att uppdra till Maria Dahlberg (sammankallande), Sofia Malm och Helena Skarp att
besvara skrivelsen.

 Med vänlig hälsning Svenska Kennelklubben

 Anna Qvarfort e.u

SM Bruks & IPO 2017 på Skutskärs Idrottsplats

SM Bruks & IPO 2017

 

 

HEM

 

Välkomna till SM Bruks & IPO 2017 i Gävleborg!

Jag vill på ledningsgruppens vägnar hälsa tävlande, domare, övriga funktionärer, förbundsstyrelsen och publik välkomna till det natursköna Gästrikland och till Skutskärs IP där all lydnad och skyddsarbete kommer att genomföras.

Gävleborgsdistriktet bär en stolt tradition i dessa sammanhang och vi som distrikt hoppas verkligen att dessa dagar ska ge ALLA ett glatt minne för framtiden och vi vill önska alla deltagare; LYCKA TILL!

Leffe Jönsson
SM-general

 

SM Bruks & IPO 2017 är ett samarbete mellan alla bruksklubbar i Gävleborgs län, Skutskärs If Fotboll, Skutskärs If Bandy och Älvkarleby kommun.

  • Vill du ha ett minne av ert framträdande under SM dagarna? Ta då chansen att bli fotograferad av Per-Erik Jäderberg.

Inbjudan ungdomsläger i Danmark 2017

 

DANSK SCHÄFERHUNDKLUBB INBJUDER

Til svenske og norske ungdomsmedlemmer

Schæferhundeklubben for Danmark vil hermed gerne invitere 4 ungdomsmedlemmer og 1 leder fra Norge og Sverige til at deltage i

Schæferhundeklubben for Danmarks  Ungdomslejr på Broby Sportsefterskole, Vesterågade 60, 5672 Broby, Danmark

Hvornår: I uge 28 fra søndag d. 9/7 – lørdag d. 15/7 

Deltagere: For ungdomsmedlemmer fra 12 - 20 år (inkl.)

Pris: 1500 kr. Dette beløb dækker udgifter til kost og logi - også hundemad, samt alle aktiviteter. Endvidere får alle deltagere en sweatshirt og t-shirt.

Deltagere vil blive optaget efter ”først–til-mølle-princippet”.

Alle deltageremøder søndag den 9. juli mellem kl. 14.00 og 15.00.

I løbet af ugen vil der blive arbejdet med spor, lydighed, gruppe C, ringtræning, klikker-træning, hundefittness, agility mm.

Fredag er der mulighed for at gå til prøve (FP og Beg B) ved dommer Gunner Jensen, men der vil også være en anden konkurrence. 

Om aftenen holder vi en forrygende festaften med uddeling af præmier og gaver. 

Der vil på lejren selvfølgelig også blive god tid til hygge og leg, såsom fodbold og rundbold. Hver aften sluttes også af med Lejravisen J

Som nyt tiltag i 2017 vil være, at også der inviteres ungdomsmedlemmer fra Norge, Sverige og Tyskland.

Lejren slutter af med Ungdomsudstilling om lørdagen, d. 15. juli kl. 10.00, hvor Ulla Hansen kommer og dømmer både jer og hundene.

Tilmelding på www.schaeferhund.dk

Udstillingen foregår igen  i år på skolen, hvor lejren holdes.

Til denne udstilling kan alle medlemmer af Schæferhundeklubben tilmelde deres hunde, men det er ungdomsmedlemmerne, der løber med dem.

Ud over konkurrencebedømmelsen af hundene, kåres de bedste handlere.
Onsdag d. 12.7. kl. 19, er der ”Åbent Hus” på lejren, hvor vi arrangerer fælles ringtræning for alle interesserede. Der vil her være mulighed for at lave aftaler om løbere til dem, der deltager i Ungdomsudstillingen.

Tilmeldingen, som er vedhæftet her, sendes til Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup,

tlf: 3253 3321 / e-mail iris_chr@yahoo.dk

Deltagergebyret på 1500 kr. indsættes på konto: Reg.nr. 3420 konto 10555450  senest d. 9. juni 2016. Tilmeldingen er ikke gældende før, deltagerbetalingen er indgået.

Når der tilmeldt og betalt, vil man få tilsendt yderligere besked om det nøjagtige program for lejren samt liste over, hvad man skal medbringe.

Betingelser for at kunne deltage på lejren:

1) at du er medlem af Schæferhundeklubben i Norge eller Sverige

2) at du selv kan tage ansvar for samt styre din schæferhund på lejren

3) at du er mellem 12 og 20 år (inkl.)

4) at du har trænet hund i mindst et halvt år.

5) at den hund, du medbringer, er mindst ca. 6 mdr. og tilhører husstanden

6) det er kun tilladt at medbringe en hund.

7) at den hund, du medbringer, skal kunne sove i trailer eller hundeboks uden problemer

8) der gælder samme regler for alle på lejren, uanset alder

9) man må gerne komme og afrejse i egen bil, men kørsel i egen bil under lejrens

    forløb er ikke tilladt

10) der må ikke indtages alkohol eller stoffer på lejren. Rygning er forbudt.

11) løbske tæver og syge hunde må ikke medbringes på lejren.

12) Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre hjemsendelse!!!

 

Du skal selv medbringe en overdækket boks eller trailer, som din hund kan bo i under lejren. Hundene må ikke være indendørs på skolen. Hvis du ikke har mulighed for at låne en boks eller plads i en trailer, så kontakt Iris.

 

Hvis du har en ekstra plads i din trailer, bedes du også lige give Iris besked, så hun kan formidle ledige pladser videre til dem, der mangler.

 

Yderligere oplysninger eller spørgsmål vedr. ungdomslejren rettes til:

Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup, tlf: 3253 3321/ e-mail iris_chr@yahoo.dk

eller Karin Christiansen, tlf.: 23676915 / e-mail: karin.fc@get2net.dk

Se ungdomssiderne på www.schaeferhund.dk  Siderne bliver løbende opdateret. 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

På vegne af Ungdomsudvalget

Karin Christiansen

tlf. +45 2367 6915

e-mail: karin.fc@get2net.dk

 

 

 

Inbjudan Dansk Schäferhundklubbs ungdomsläger 2017

Translate

Information från CS Kansliets telefon håller sommarstängt !

 

Från och med Onsdagen den 21 juni  till och med 9 Augusti.

Önskar du kontakt skickar du ett mail till info@schaferhundklubben.se

vill du att vi ringer upp så skickar du med ditt telefonnummer så ringer jag upp dig.

Önskar alla en riktigt trevlig sommar, vi ses på SSM i Vårgårda.

 

   Maggan

 

 

Ny styrelse 2017

  • Glöm inte att rapportera in era nya styrelseförteckningar till kansliet

gäller samtliga distrikt och lokalklubbar.

  • Oavsett om det är samma personer som innhar lika poster som föregående år.

Gäller även valberedning/revisorer/revisorsuppleanter..

  • Samtliga distrikt inkommer med sina årsberättelser/ styrelseprotokoll/ verksamhetsberättelser/ verksamhetsplaner etc till kansliet.

 Lokalklubbarna skickar in sina till Distrikten.

De saknade är:

Sk Alvesta, Sk Jönköping,

Sk Åker

Sk Halmstad,

 

 

 

  

 

 


 


 

 

Vi samarbetar med

image007 agria_djurforsakring_200


 WTMix


 Happydog


Bild1


 


 

Rm´s logga