Svenska Schäferhundklubben

Semester på kansliet

Semester på kansliet

 Från och med den 24 juni kommer kansliet att arbeta på halvfart pga lite semester

Telefontiden kommer att återigen fungera fr o m Onsdagen den 17 juli 2019

Mailverksamheten kommer att fungera dock med lite fördröjning, jag hoppas och önskar alla en riktigt trevlig midsommar och semester så ses vi på SSM i Vårgårda

 

//Maggan //

Remiss angående ny distriktsindelning

Nyligen har denna remiss skickats ut till samtliga distrikt och lokalklubbar. De som inte har fått denna så kan det bero på att er maillåda är full eller så har inte kansliet rätta uppgifter till er.

Denna remiss är oerhört viktig för klubben i framtiden där vi behöver hitta nya indelningar för att anpassa oss till hur klubben ser ut idag. Det finns ytterligare information på länkarna under remissen som förklarar tankarna kring remissen.

CS vill ha in era svar senast den 30/9 och dessa kan med fördel mailas in på info@schaferhundklubben.se

 

Klicka här: Remiss angående ny distriktsindelning

Mer info här: Bakgrund till remiss

Ytterligare info: Bilaga till remiss ang klubben uppgift

 

558503_3624009238107_236566429_n

 

 

 

Uppdatering av samtliga CUA, ringsekr samt utst ansv valp & spec utst.

 Uppdatering av samtliga ringsekreterare & Utställningsansvariga

 

Utställnings kommittén håller på med uppdateringar och skulle därför vilja att ALLA utställnings ansvariga och ringsekreterare i Svenska Schäferhundklubben inkommer med aktuella adresser & telefon nummer & email adress.

Senast den 1/8-2019 vill vi ha det

Detta skickas till : maggan.ezon@gmail.com

Ny tidning 1/2019 utkommer 15/6-2019

nytt-nummer.NY

Ökad kompetens i föreningsteknik

 

 

2019-05-22

 

Ökad kompetens inom Svenska Schäferhundklubben inom området föreningskunskap.

 

 

 

Svenska Schäferhundklubben är en öppen och demokratisk organisation. Att vara förtroendevald och funktionär inom Schäferhundklubben är inte bara personligt utvecklande utan med det följer också ett stort ansvar för att det arbete som bedrivs inom klubben sker på ett så kunnigt och respektfullt sätt som möjligt.

 

 

 

En av de åtgärder som föreslås inom ramen för klubbens översyn av arbetsformer är ett tydliggörande av de regler och riktlinjer som gäller för vår verksamhet. Till detta kommer att Schäferhundklubben också är bunden av de olika värdegrunder som gäller inom våra överordnade organisationer. Inom ramen för översynen av arbetsformerna ger CS därför alla distrikt inom klubben i uppdrag att se till att samtliga personer som innehar förtroendeuppdrag som styrelsefunktionärer dels inom distrikten, dels inom lokalklubbarna genomgår en utbildning i föreningskunskap under 2019. Distrikten ska även ha en plan för hur nya förtroendevalda ska ges möjlighet till utbildning i föreningskunskap. Genomförandet av detta arbete är en förutsättning för att distrikten ska få sin 37.50-krona för verksamhetsåret 2020.

 

 

 

Såväl Svenska Brukshundklubben som Studiefrämjandet erbjuder utbildning i föreningskunskap. Väljer distriktet att anordna utbildning via SBK sker detta genom en föreningscoach, se bilaga. Vill distriktet hellre gå via Studiefrämjandet bör man ta kontakt med sin lokala avdelning inom Studiefrämjandet. Studiefrämjandet kan också erbjuda kurser på distans.

 

 

 

Detta uppdrag ska redovisas från varje distrikt vid kommande organisationskonferens den 19 - 20 oktober 2019.

 

 

 

Skicka därför in en redogörelse för

 

1.      hur många styrelsefunktionärer som finns inom varje distrikt,

 

2.      hur distriktet lagt upp utbildningen,

 

3.      hur många som genomgått utbildningen och när under 2019 som uppdraget beräknas vara slutfört samt

 

4.      hur nya styrelsefunktionärer avses att utbildas

 

senast den 15 oktober 2019 till kansliet.

 

 

Utbildning i föreningskunskap
Så här i årsmötestider vill Svenska Brukshundklubben erbjuda sina lokalklubbar, distrikt och rasklubbar möjligheten att på ett enkelt sätt utbilda befintliga och nya styrelsefunktionärer i föreningskunskap.
I första hand tänker vi oss att distrikten arrangerar detta för sina lokala klubbar och representanter från rasklubbar boende i distriktet. Om distriktet inte arrangerar en utbildning kan några lokalklubbar gå ihop och arrangera en.
Vi beräknar att utbildningen kommer att behöva sju timmar, så den arrangeras med fördel under en helgdag.
• Bekosta en föreningscoach som håller i utbildningen.
• Ta fram utbildningens innehåll samt material.
• Färdigställa en inbjudan och skicka ut.
• Ta in anmälningar till utbildningen.
• Anlitar en föreningscoach
• Bokar lokal och bestämmer datum för utbildningen tillsammans med föreningscoachen
• Ordnar med fika/mat under utbildningsdagen.
• Skickar PM till deltagarna när de anmält sig.
Om ni är intresserade av att arrangera en utbildning, meddela oss genom att maila janna.myhre@brukshundklubben.se

Information från vår ordförande 2019-05-15

Hej!

Klubbens främsta uppgift är både att bevara och utveckla den tyska schäferhunden som världens bästa och mångsidigaste brukshund och att ha en givande och bra verksamhet för alla oss schäferägare. Vi måste därför utveckla vår verksamhet i klubben och bli synliga även för den ”vanlige” schäferägaren. Vi behöver också förbättra vår dialog med övriga hundorganisationer för att få gehör för våra rasspecifika synpunkter både vid avel och tävling.

 

CS hade under sista helgen i april sitt första styrelsemöte. Till detta var samtliga kommittéer inbjudna. Många kloka synpunkter kom fram. Detta kommer att resultera i att det kommer att bli vissa förändringar i kommittéernas sammansättning och uppgifter. Vi kommer också att sträva efter att samordna kommittéernas arbete så att det blir en levande dialog kring klubbens verksamhet.

 

Arbetet med klubbens hemsida, tidningar och förekomst på olika sociala medier kommer att fortgå. Tanken är att ge vårt varumärke en enhetlig och uppdaterad utformning, Avtalet med Hundpoolen är förlängt till nästa årsskifte och under den tiden kommer den nya centrala hemsidan samt strukturen för distriktens och klubbarnas hemsidor att arbetas fram.

 

När det gäller föreningskunskapen i vår organisation kommer distrikten snart att få ett uppdrag att genomföra utbildning i detta avseende. Även översynen av klubbens organisation i distrikt/regioner kommer att fortsätta under detta verksamhetsår.

 

Klubben har ett antal SSM-arrangemang framför sig. Dessa sköts dels av klubbens kommittéer, dels av olika distrikt och lokalklubbar. Det är mycket arbete som ligger bakom dessa fina arrangemang där klubben får visa upp vår mångsidiga ras. Ofta är arbetet utfört av riktiga eldsjälar i klubben. Jag vill emellertid uppmuntra alla medlemmar att ta chansen att ställa upp som funktionärer. Det är mycket jobb, men det är också roligt och du bidrar till att förbättra verksamheten i klubben. Kontakta gärna kansliet på info@schaferhundklubben.se om du känner att du kan bidra med att sälja program, stå på parkeringen, ragga sponsorer, bygga upp utställningsring, sälja korv osv. så kommer vi se till att respektive ansvarig får mailet.

Med vänlig hälsning

Ordförande

Ordförandes rader

 

 

Ordförandes tankar

 

Den nytillträdda styrelsen och jag tackar för förtroendet som årsmötet gav oss att leda Schäferhundklubben under det kommande verksamhetsåret.

 

Som i många föreningar finns det engagerade personer i vår förening med starka åsikter. Dessa åsikter ska naturligtvis få föras fram till diskussion under ordnade former. För att detta ska låta sig göras är det viktigt att alla håller sig till de stadgar och regler som finns så att det blir en saklig debatt i olika frågor utan onödiga personangrepp.   Under det konstituerande mötet var styrelsen eniga om att ambitionen för det kommande verksamhetsåret är och att höja föreningskompetensen i vår organisation och se till att de styrdokument som behövs också finns på plats. Styrelsen kommer att återkomma till detta.

 

En annan viktig och brådskande åtgärd är att få till en ny hemsida dels för Schäferklubben centralt, men också för distrikt och lokalklubbar. Styrelsen är helt enig om att vi behöver se över layout och innehåll på den centrala hemsidan men att även distrikt & lokalklubbar har samma utseende för att stärka vårt varumärke. Förhoppningsvis kommer jag att kunna återkomma med närmare besked i den här frågan mycket snart.

 

Medlemsantalet i Svenska Schäferhundklubben har minskat från ca 3 400 medlemmar till ca 2 000 medlemmar under de sista tio åren. Denna utveckling måste vi vända. Det egentliga arbetet i föreningen och det som ska driva föreningen framåt sker i kommittéerna. Styrelsen har därför – i samråd med kommittéerna – börjat se över vilket arbete som varje kommitté anser sig ha uppdrag att utföra och vilka förändringar som eventuellt behövs inför framtiden både för att öka medlemsantalet och för att erbjuda våra medlemmar en stimulerande föreningsverksamhet. Denna genomgång är tänkt att vara klar under maj månad.

 

Med vänlig hälsning

 

Stefan

 

 

OBS OBS OBS Nytt sätt anmäla medlemskap

 
 

Äntligen blir det lättare för klubbar att registrera medlemmar. Ett nytt digitalt formulär för medlemsregistrering är lanserat.

Digital registrering av medlemskap
I det nya digitala medlemsformuläret registrerar medlemmen själv sitt medlemskap gällande medlemsformerna ordinarie medlem och ungdomsmedlem. Uppgifterna från formuläret skapar automatiskt en registerpost i Medlem Online, genererar medlemsnummer och skickar en digital avi till medlemmens e-postadress.

Mindre medlemsadministration för lokal- och rasklubbar
Eftersom medlemmen automatiskt registreras i Medlem online slipper klubbar lägga in nya medlemmar manuellt. Eftersom medlemmen får en medlemsavi direkt vid registreringen behöver klubbarna heller inte hantera inbetalningarna för medlemskapet. Betalningen sköts i Medlem online och klubbarna får sina pengar för lokal medlemsavgift via utbetalningar från förbundet.

Vad behöver klubben göra?
Det klubben behöver göra är att länka till det digitala medlemsformuläret på sin hemsida. Gärna på flera ställen, men framför allt på sidan som rör medlemskap.

Sidan ni ska länka till är www.brukshundklubben.se/bli-medlem. Där finns nämligen information om medlemsformer, medlemsavgifter (inte varje lokalklubbs egen avgift) och centrala förmåner. Alltid uppdaterat! Använd gärna bifogad banner till er hemsida, så det blir ännu lättare för medlemmen att hitta.

Medlemsformerna ordinarie medlem och ungdomsmedlem omfattas av formuläret
Till att börja med omfattas registreringarna i formuläret av medlemsformerna ordinarie medlem och ungdomsmedlem. Formuläret kan även ta emot ansökningar till Sveriges hundungdom under förutsättning att de väljer SBK som specialklubb. Familjemedlemmar och utlandsmedlemmar kommer behöva vända sig direkt till klubbarna för medlemskap. På sikt hoppas vi kunna lägga även dessa medlemsformer i formuläret.

Frågor gällande formuläret och medlemskap
Har du frågor kring det nya formuläret eller medlemskap, kontakta Inga-lill Tollstam på förbundskansliets medlemsavdelning. 08-505 875 20 eller inga-lill.tollstam@brukshundklubben.se.

 

Nya Hemsidor

 Skärmavbild 2019-03-08 kl. 20.47.32
 

OBS; NYTT DATUM till er som ännu inte beställt ny hemsida:
31december stängs alla
Schäferhundklubbens hemsidor på hundpoolen ner och flyttas till loopia.

För att undvika att alla hemsidor ska göras om  på samma gång ber vi er att inte vänta till sista datum, så att det blir en löpande smidig övergång under året.

För att ge alla en möjlighet förlänger vi avtalet med hundpoolen året ut. Ni som inte vill ha ny hemsida just nu kan tillsvidare stanna kvar året ut hos hundpoolen. Det tillkommer inga kostnader hos hundpoolen under detta året.

 

Ny Hemsida
Distrikt & Lokala Klubbar

Se Sk Uddevallas nya hemsida:
http://www.skuddevalla.se

http://www.sdvastra.se

NY Responsiv Hemsida
= anpassar sig efter olika skärmar
 
 
Alla distrikt/ lokala klubbar erbjuds att få en ny hemsida gjord i wordpress för 1995:+ moms
Bokas och byggs i turordning efter bokning nu i ett långsammare tempo under året.
Kontakta webmaster för att meddela om ni vill beställa en ny.
Det ingår upplärning av hur man postar nya inlägg för en person på distriktet/ klubben.
 
Tips:
Kontakta företag för att sponsra er nya hemsida,
så får de banner på startsidan med länk direkt till
deras hemsida.
 
kontakta snarast webmaster och meddela om ni vill ha en ny hemsida

Webmaster: Jeanette, 0707-741198, jeanette@eventmagasinet.se

 

 

 

 

 

Info från mentalkommittén

                                         

 

      Information från Mentalkommittén

 

Vi har nu påbörjat vårt arbete med att bygga ut vår MH och MT verksamhet runt om i landet.

Därför så måste vi kartlägga vilka klubbar som  i dag har verksamhet  av MH-MT

Vilken kapacitet har ni för närvarande, och om ni kan öka verksamheten hur många figuranter testledare beskrivare har ni i er klubb. Här vill vi gärna ha namn på  de som tillhör er klubb. När det gäller MT så önskar vi veta om ni är intresserade av att arrangera MT 2017 och hur många som är intresserade av utbildning till figuranter  testledare och domare.

Vi planerar att starta upp utbildning för klubbarna runt om i landet. Vår plan att vi efter några år skall vara  självförsörjande för våra medlemmar och uppfödare när det gäller MH-MT.

När vi fått in alla uppgifter så kommer vi att kontakta er för att lägga upp en plan, för hur vi skall fortsätta . Det är av största vikt att alla svarar  oavsett om ni är intresserad eller inte .

Det som är viktigt är att, vi kan täcka upp så bra som möjligt i landet med MH-MT banor.

OBS! Ni som idag arrangerar MH-MT måste sända en deltagarlista till undertecknad/kansliet för underlag till Schäferhundklubbens statistik, protokollen behöver ni inte skicka in, endast deltagarförteckningarna.

 

Reino  Oskarsson

Tel: 0303-222021// 0703-250026

elisabeth@hedeforsen.se

Nyheter från Utställningskommittén

Utställningskommittén informerar

CS styrelsemöte 2019-01-19/20 beslutades

att 

fr o m 2019-03-01 kostar det  225kr per hund att ställa ut på vår valp/specialutställningar

samt att

Vi skall fortsätt använda oss av MG Events tjänster och fortsätta med de nya kritiklappar som tagits fram med vissa korrigeringar. 

NY WEBTIDNING

 NY WEBTIDNING  

Som vi omtalat i tidning nummer sex så kommer framledes våra tidningar att presenteras på webben under nedanstående adress.

Vi har nu arbetat rejält för att få fram en fungerande hemsida. Vår målsättning är att kunna erbjuda en mycket aktuell tidning som ständigt kommer att förbättras. Webbtidningen är nu upplagd som en dagstidning. De nyaste artiklarna ligger överst. Men allt finns kvar. Det betyder att du som läsare kan under nästa års SSM snabbt läsa hur resultaten var 2018. En enkel sökmotor gör att du snabbt kan finna information om en speciell utställning eller en artikel som du vill läsa mer om.

Tidningen är så optimerad att den med fördel kan läsas i alla moderna telefoner! För våra annonsörer så erbjuder vår nya webbtidning stora möjligheter. Om du annonserar i vår tidning så kan våra läsare snabbt genom  en enkelt tryckning komma in på din hemsida! Detta kommer också att fungera även för de som bara vill annonsera i vår webbtidning! Ett utmärkt tillfälle att presentera en ny avelshund eller nya kullar!!!

Inom kort kommer vi på denna sida att presentera våra mycket positiva annonspriser!Vi hoppas att vi var fjortonde dag kommer att presentera nyheter som skall redovisas på tidnings websida. Men för att detta skall fungerar så måste vi ha hjälp av de som arrangerar olika aktiviteter inom vår schäfervärld. Vi uppmanar därför alla utställningsansvariga eller bruksansvariga att sända in material senast en vecka efter att arrangemanget genomförts! Vi förväntar oss därför på en komplett resultatlista och förhoppningsvis domarkommentarer. Om vi ej får något material så kan vi dessvärre ej redovisa aktuellt arrangemang!  Vänligen sänd därför material till redaktionen Urban Pettersson info@fotourma. com eller Daniel Strandberg info@strandbergnilsen.se !

 

Klubben nya tidning hittar du här http://www.schafertidningen.se

Schäferklubben och Den nya dataskyddsförordningen, GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen, PUL  gäller fom den 25 maj 2018. Svenska Schäferhundklubben har börjat med att kartlägga de uppgifter som vi har om våra medlemmar. Syftet är att gå igenom vad klubben lagrar och i vissa fall kan ta bort. Här kan ni läsa mer om vad den nya lagen omfattar: 

http://brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/

Anmälan till Specialutställning via MG Events

Vid Cs möte i november 2017 beslutades att MG Events skall användas vid klubbens samtliga inofficiella utställningar, vilket innebär att alla anmälningar skall skickas till dem fr.o.m 1 jan 2018.

MG Events tar emot anmälningar, direktbetalningar och färdigställer katalogmanus. Utställningsarrangören kan valfritt välja att själv trycka katalogen eller låta MG Events göra detta.

Sista anmälningsdag är senast kl. 24.00 söndag före utställning. Vid eventuella praktiska frågor kan du vända dig till Daniel Strandberg, info@strandbergnilsen.se

MG Events tjänster fram till färdigt katalogmanus betalas med centrala medel och belastar således inte arrangören. Efter 2018 kommer tjänsten att utvärderas innan eventuellt nytt avtal tecknas med MG Events.

Regler för HD/ED-index 2018

Mycket viktig information till ALLA schäferuppfödare

Från och med 16:e januari 2018 kommer aktuella indextal för HD/ED att finnas tillgängliga på SKK avelsdata.

Schäferhundklubbens styrelse och avelskommittén är ytterst angelägna om att alla aktiva schäferuppfödare får information om vilka indexregler som gäller fr.o.m ovanstående datum.

Därför har ett informationspaket (4 st pdf-filer) gått ut till samtliga schäferuppfödare som registrerat valpkull under de senaste tre åren.

Indexreglerna finns också tillgängliga på Schäferhundklubbens hemsida.

Translate

Information från CS

Hej,

 

På förekommen anledning behöver jag er hjälpa med att sprida informationen om nedan till alla era underliggande klubbar:

 

  • Att alla tävlingsarrangörer måste lägga in kontaktuppgifter till någon på klubben, som tävlande ska kunna få kontakt med vid frågor inför tävling.
  • Att tävlingsarrangörer lägger in IBAN nr också i systemet – vi får mer och mer folk som anmäler sig från andra länder och vi på supporten för SBK Tävling kan inte svara på detta!

 


 

Så här års efter att alla årsmöten har varit är det dags att lämna in styrelseförteckning samt årsmöteshandlingar till distrikt o kansli. Lokalklubb lämnar in till Distrikt och Distrikt lämnar in till kansliet.

Följande Distrikt Sd har inte inkommit med ny styrelseförteckning:

Gotland.

Följande lokalklubbar Sk har inte inkommit med ny styrelseförteckning till kansliet:

Sk Alvesta,  Halmstad,  Sturup,  Ågesta samt Westbo.

 

Skynda och skicka in förteckningar över era styrelser så ni inte missar viktigt information för er verksamhet.  // Mvh "Maggan" Kansliet //.

 


 

OBS!  Nytt år  NY medlemsavgift 

I år är medlemsavgiften höjd från 295.- till 350.-

Är du redan medlem i SBK betalar du in 350.-

Är du inte medlem i SBK sedan tidigare betalar du in 750.-

Familjemedlemsavgiften är inte höjd.

Den nya avgiften gäller fr om 2019-01-01 


 


Medlemskap

Till alla er som betalar in edra medlemsavgifter till vårt bankgiro och tyvärr glömmer att göra anmälan på vår hemsida under medlem, snälla gör detta det är omöjligt för oss att kunna registrera in er som medlem på SBK annars och därför får ni heller inte utsänt era medlemsbevis eller vår tidning.


 

 

Vi samarbetar med

Royal Canin


 agria_djurforsakring_200